Vedtægter

1 Navn og stander
Klubbens navn er SVENDBORG SUNDS SEJLKLUB.
Klubbens hjemsted er Svendborg Kommune.

Klubbens stander er rød med inddraget hvid tunge, hvori er en blå seks-strålet stjerne.

Til klubben er knyttet en støtteforening, hvis navn er Svendborg Sunds Seniorsejlere.

2 Formål
Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse til fremme for sejlsporten samt at udbyde sejladsmæssige, undervisningsmæssige og sociale aktiviteter som skal medvirke til at styrke medlemmernes lyst og evne til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i såvel klubbens liv som samfundslivet i al almindelighed.
Sejlklubbens opbygning tilsigter at:

 • Sikre medlemmerne direkte indflydelse på såvel udvalg som bestyrelse
 • Skabe rammer for bredest muligt engagement blandt medlemmerne
 • Etablere uddannelse for sejlere
 • Etablere en dynamisk og udadvendt klubprofil
 • Sikre medlemsgruppens særlige interesse

3 Medlemskab af organisation
Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og undergivet dennes love og bestemmelser.

4 Optagelse af medlemmer
Som medlem i en af klubbens afdelinger kan bestyrelsen optage enhver.
Optagelse af umyndige medlemmer kræver tillige samtykke fra forældre/værge.
Ethvert medlem af Svendborg Sunds Seniorsejlere er berettiget til ved meddelelse til bestyrelsen at lade sit medlemskab overføre til Svendborg Sunds Sejlklub.
Klubbens hæderstegn, bestående af klubbens emblem omgivet af egeløv i guld, kan af bestyrelsen tildeles et medlem, der gennem en årrække har gjort en særlig indsats for klubben.
Emblemet tilbageleveres ved udmeldelse af klubben.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom kræver 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede.
Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen. Æresmedlemmer er kontingentfri.

5 Kontingenter
Klubbens kontingenter, der opkræves 1 gang om året, fastsættes af den ordinære generalforsamling.

Klubbens kontingenter fordeles i følgende kontingentgrupper:
1. aktive medlemmer fra det 26. år
2. aktive juniormedlemmer
3. aktive familiemedlemskaber
4. passive medlemmer
5. firmamedlemskaber
Nye medlemmer betaler det første år forholdsmæssigt kontingent fra indmeldelsestidspunktet.
Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr, der årligt fastsættes af generalforsamlingen.

6 Udmeldelse og eksklusion
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til bestyrelsen.
Når et medlem er kommet i kontingentrestance udover 3 måneder, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.
Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusion.
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremfør sit forsvar.

7 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved opslag i klubhuset og ved meddelelse i klubbladet eller ved annoncering i Fyns Amts Avis.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar.
Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, der har været medlem af klubben i de seneste 3 måneder før generalforsamlingen og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Medlemmer af Svendborg Sunds Seniorsejlere har såvel taleret som stemmeret på
generalforsamlinger.

8 Generalforsamlingens dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år indeholdende samtlige udvalgsberetninger til godkendelse
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Forelæggelse af klubbens budget og aktivitetsplaner samt fastsættelse af kontingent for indeværende år
  5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
  6. Valg af formand og næstformand
  7. Valg af sekretær
  8. Valg af kasserer
  9. Godkendelse af udvalgsformænd, som bestyrelsesmedlemmer efter indstilling fra årsmøderne
  10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, der alle skal være regnskabskyndige
  11. Eventuelt

9 Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Dirigenten bestemmer afstemningsmetoden. Dog skal på begæring af 5 stemmeberettigede medlemmer afstemning og valg foregår skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, jfr. dog §§ 16 og 17.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af beretninger, regnskab og forhandlinger optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelse gælder bestemmelserne i §7.

11 Bestyrelse
Klubbens samlede arbejdsområde varetages af bestyrelsen.
Bestyrelsen består af formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren og udvalgsformændene.

Bestyrelsens opgaver:

 1. fastlægger på grundlag af generalforsamlingens beslutninger klubbens planer, budgetter og ressourceforbrug.
  2. foretager den langsigtede planlægning på baggrund af oplæg fra udvalgene og henstillinger fra generalforsamlingen
  3. varetager den daglige administration af klubben
  4. kontrollerer budget og forbrug
  Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.
  I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.
  I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
  Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
  Klubben tegnes af bestyrelsen ved formanden.
  Kassereren tegner klubben i forbindelse med de daglige økonomiske dispositioner.
  Ved væsentlige økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer.
  Fuldmagt til at disponere på klubbens vegne kan i øvrigt tildeles et medlem af formand, næstformand, kasserer og sekretær i forening.
  I specielle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, kræves en godkendelse af generalforsamlingen.

12 Valg
Klubbens formand vælges for 3 år ad gangen, dog maks. 6 år.
Næstformand, sekretær og kasserer vælges for 2 år ad gangen forskudt, således at næstformand og sekretær vælges i år med ulige årstal og kasserer vælges i år med lige årstal.
Ved indtrædende ledighed i valgperiodens løb supplerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsens valg af suppleant skal godkendes på førstkommende generalforsamling.

13 Årsmøde/udvalg, valg

Til varetagelse af klubarbejdet/aktiviteter nedsættes på bestyrelsens foranledning følgende stående udvalg:
1. Ungdomsudvalg
2. Kapsejladsudvalg
3. Seniorsejlerskoleudvalg
4. Pigesejladsudvalg
5. Klubhus- og pladsudvalg
6. Bladudvalg
7. PR/Sponsorudvalg
8. Aktivitetsudvalg
Medlemmerne i de stående udvalg (og evt. andre udvalg) vælges på årsmøderne bortset fra udvalgsformændene, som vælges på generalforsamlingen efter indstilling fra årsmøderne.
Årsmøderne afholdes hvert år inden udgangen af december måned, efter indkaldelse af udvalget, og vælger mindst 2 medlemmer (udover at indstille formanden for generalforsamlingens godkendelse) til udvalget.
Udvalgene bearbejder såvel kort- som langsigtede aktivitetsplaner udvidet med budgetforslag til forelæggelse for bestyrelsen senest 31. december samme år.
Hvis der omkring en medlemsaktivitet er tilstrækkelig stor interesse, kan bestyrelsen selv – eller på opfordring af medlemsgruppen efter afholdelse af et årsmøde – oprette et udvalg til styring af aktiviteten. Dette udvalgs formand indtræder straks i bestyrelsen, men har først stemmeret heri, når den førstkommende generalforsamling har godkendt udvalget/valget.

14 Regnskab

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.
Driftsregnskabet og status forelægges, sammen med samme års budgettal, den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.
Driftsregnskab og status skal være tilgængelig for klubbens medlemmer den sidste uge før den ordinære generalforsamlings afholdelse.
Intet medlem af bestyrelsen eller noget medlem af klubben i øvrigt, hæfter personligt.

15 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 regnskabskyndige revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskabet og status forsynes med påtegning.
Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

16 Vedtægtsændringer
Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forsalget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede, der er til stede.

17 Klubbens ophævelse
Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun tages på en i dette øjemed, særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af de stemmeberettigede er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede, der er til stede.
På generalforsamlingen træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.
Klubbens formue må dog kun anvendes i overensstemmelse med klubbens formål eller til andre almennyttige formål.

 

 

Disse vedtægter er senest ændret og godkendt på generalforsamlingen den 25. marts 2006.

 

 

Facebook
Kontakt os
Kontakt os

Kontakt os

Email
Bekræft din e-mail adresse