Bestyrelses- og udvalgsopgavebeskrivelser

Der ofte plads i et udvalg, hvis har du lyst til at få større del i fællesskabet. Vi er mange engagerede medlemmer som hjælper til, så du er også velkommen.

Formand:

Svendborg Sunds Sejlklub, Bestyrelsesformand

Formandens formelle ansvar/opgaver:

Tegne foreningen ved at:

 • Aflægge beretning ved generelforsamling (gerne sammen med den øvrige bestyrelse).
 • Facilitere ca. 10 bestyrelsesmøder årligt (planlægges som teamwork i bestyrelsen).
 • Repræsentere sejlklubben overfor omverden, fx kommunen, andre foreninger, Dansk Sejlunion m.v.
 • Bistå kasserer ved større økonomiske dispositioner i forbindelse med klubbens drift.

Andre opgaver:

 • At sikre klubbens langsigtede udvikling i overensstemmelse med klubbens vedtægter og medlemmernes ønsker.
 • Understøtte udvalgenes udvikling af klubbens aktiviteter gennem demokratiske processer.
 • Hjælpe udvalg direkte, når de lejlighedsvis har brug for formandens input eller tilstedeværelse.
 • At have fokus på at såvel nye som eksisterende medlemmer trives i klubben.

Næstformand:

Det er en fleksibel opgave, hvor man bidrager der, hvor man kan styrke klubbens aktiviteter.
Som næstformand er man samtidig formand for Svendborg Sunds Sejlklubs seniorer, som primært er en formel opgave på den årlige generalforsamling.
Næstformanden vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen

Kasserer:

Vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen med ansvar for:

 • Økonomi, budget og regnskabsføring – opgaver + ansvar (p.t. i samarbejde med ekstern bogholder)
 • Klubadministrator i forhold til
  Svendborg Kommune, tilskudsordninger
  Fynske Bank
  dk – børneattester
  Mobil Pay
  Klubadministrationssystem WinKAS
  NemID – medarbejdersignatur
  MitID-erhverv
  Mastercard Payment Services (Nets) – Betalingsservice
 • Klubforsikring – klubadministrator – løbende opdatering af forsikringsportefølgen
 • Bestyrelsesmøder 10 gange årlig

Medlemsansvarlig (p.t. hos kassereren, men kan uddelegeres som selvstændigt hverv)

 • Medlemshåndtering – Løbende opdatering af medlemskartotek, ind- og udmeldelser.
  Opkrævning af kontingent og gebyrer fra medlemmer
  Medlemsregistrering i CFR Centralt Forenings Register
 • Nøgler – ansvar for nøgler til klubhus og registrering i medlemskartotek

Sekretær 

Fungerer som bestyrelsens sekretær med mødeindkaldelse, referent og planlægning af generalforsamling.
Sekretæren kan ligeledes udfører forskellige jobs i forhold til klubbens drift.
Sekretæren vælges for 2 år ad gangen ved direkte valg på generalforsamlingen.

Sponsorudvalg 

Varetager kontakt  og opfølgning på sejlklubbens sponsorer og støtter.

Vedligeholder og fornyer annonceaftaler for hjemmeside og nyhedsbreve.

Refererer til bestyrelsen gennem valgt “formand”/tovholder.

Vinterpladsudvalg

Arbejdsopgaverne i Vinterpladsudvalget er:

Kontakt/bestille til vognmand.
Modtage tilmeldinger til vinterplads via hjemmeside.
Fordele plads til medlemmer som ønsker vinterplads.
Være behjælpelig via mail.
Sende mail til medlemmer på vinterpladsen.

Vi hjælper hinanden så der er minimalt af arbejdsopgaver.

J70 Gruppen

Gruppen består af en håndfuld medlemmer og én formand.

Da aktiviteten er relativ nystartet er der en del arbejde i forbindelse med opstart, koordinering, instruktørsejlads, events og stævner.
Gruppen har behov for at trække på flere frivillige i forbindelse med afholdelse af stævner.

H-Både

Gruppen består af brugere og koordinatorer af H-bådene i SSS.

Gruppen består blandt andet af de medlemmer der anvender bådene til skolesejlads. Skoleeleverne er også en del af gruppen.

Instruktørerne sørger for at eleverne bliver fortrolige med at færdes på vandet og erhverver sig viden og øvelse i at navigere med en sejlbåd.

Der er medlemmer i gruppen der har lejet bådene for hele sæsonen. Der er to dele pr båd.

Der er også medlemmer der har lejet retten til at sejle kapsejlads i bådene.

Bådene passes i fællesskab. Om foråret rengøres og bundmales. Og vi er fælles om at søsætte og rigge bådene til. Brugen af bådene koordineres i sæsonen af koordinatorerne, der også sørger for at løse de løbende opgaver.

Nye deltagere i gruppen er altid velkomne.

OK-jollerne

En gruppe sikrer et velfungerende OK-jollemiljø.


Kapsejladsudvalg:
– formand/tovholder mangler

Gruppen refererer til bestyrelsen gennem en valgt “formand”/tovholder. Er det noget for dig, så kontakt en fra bestyrelsen
Udvalget kan bestå af en gruppe medlemmer, som forestår planlægningen af sejlklubbens aftensejladser, Tåsinge Rundt og Single Hand -sejladsen.
Udvalget koordinerer årets arrangementer med de øvrige sejladsgrupper: J70-gruppen, OK, Wayfarer og Ungdomsafdelingen.


Klubhusudvalg:  Pt
ubesat

Udvalget kan bestå af nogle få medlemmer, som refererer til bestyrelsen gennem en valgt “formand”/tovholder. Er det noget for dig, så kontakt en fra bestyrelsen.

Opgaverne er tilsyn med SSS klubhus og tilhørende  masteskur, garager i forhold til vedligehold og vedligeholdsopgaver.
Kan ligeledes være kontaktpersonen mellem SSS og myndighed, som er ansvarlig for kommunal del af Strandgården.

Bådeudvalg – Nyt udvalg under etablering

Udvalget vil kunne give et betydeligt løft til sejlklubben med mere opmærksomhed på båd-materiellet.

Et antal medlemmer, som påtager sig opgaven med tilsyn og vedligehold af sejlklubbens større fartøjer.
Gruppen refererer til bestyrelsen med “formand”/tovholder – er det noget for dig, så kontakt en fra bestyrelsen.

Følgebåde: 3 RIB-både og 2 Kegnæs 470 med tilhørende påhængsmotorer.
2 stk. J/70 sportsbåde (3, måske endda 4 både i løbet af 2023)

2 stk. H-både.
Klubbens aktive H-bådssejlere og brugere indgår i forvejen i diverse opgaver med vedligehold m.v. af fartøjerne.
Gruppen refererer til bestyrelsen gennem valgt “formand”/tovholder.

Materiel og grejudvalg er under overvejelse

Forestår opsyn og vedligehold af klubbens kapsejladsudstyr.
Er det noget for dig at holde styr på klubbens kapsejladsmærker, bøjer, flag, tovværk, ankre, vhf’er m.v. så kontakt en fra bestyrelsen.

Aktivitetsudvalg – Ny formand/koordinator søges

Det er klubbens sociale samværd: Nytårskur, generalforsamling spisning, Skt hans arrangement, afriggerfest.

Stor mulighed for at tilføje nye aktiviteter og ideer. Er det noget for dig, så kontakt en fra bestyrelsen.

Nyhedsbrev

Gruppen består af 2 personer.

Indsamling af materiale til klubbens nyhedsbreve og opsætning af samme i programmet Mailerlite. Nyhedsbrevet bliver udsendt på mail 5-6 x gange årligt.

Webmaster

Posten dækkes af 1 person.

Opdatering af klubbens hjemmeside. Opdateringerne kan være på eget initiativ eller på de enkelte gruppers ønske.

Mulighed for support gennem hosting firma.

Flere gruppeformænd har adgang til selv at opdatere og redigere eget indhold. Support og oplæring af samme.

 

Facebook
Kontakt os
Kontakt os

Kontakt os

Email
Bekræft din e-mail adresse