Plads- og masteskursreglement

Følgende reglement omfatter det af Svendborg Sunds Sejlklub administrerede græsareal umiddelbart nord for klubhus, buegang og vestpavillion op til
Rantzausmindevejen samt masteskuret i det vestlige skel.

Pladsen administreres af ”SSS pladsadministration”, email: vinter@sss.dk. Yderligere kontaktinformation og gældende priser for opbevaring findes her.

Pladsens primære funktion er:

* Vinteropbevaring af både i vinterhalvåret for sejlklubbens medlemmer
* Parkering i sommerhalvåret
* Camping og teltplads i forbindelse med stævneaktivitet
Øvrig anvendelse af pladsen kun efter forudgående aftale med pladsadministrationen.

Masteskurets primære funktion er:

* Vinteropbevaring af master i vinterhalvåret for sejlklubbens medlemmer
* Opbevaring af overdækningsmateriale i sommerhalvåret for sejlklubbens medlemmer.
Øvrig anvendelse af pladsen kun efter forudgående aftale med pladsadministrationen.

 

Reglement

1. Opstilling af fartøjer på vinterpladser samt benyttelse af masteskur skal ske
ifølge pladsadministrationens anvisninger.

2. Aftalerne for kommende sæson indgås ved henvendelse til
pladsadministrationen, som suverænt fordeler de tilrådighedværende pladser.
Der fyldes op efter ”først til mølle” princippet, under hensyntagen til
størrelsesorden og logistiske forhold og således at pladshavere fra foregående
sæson har fortrinsret.

3. Når båden skal stå på land, påhviler det ejeren at sørge for, at
stativet/afstivningen er forsvarlig.

4. Både opstillet på vinteropbevaringspladsen kan overdækkes med presenninger,
der fastgøres på en forsvarlig måde, således at flagrende presenninger undgås.

5. Fartøjer må ikke vinteropbevares på land med rejst mast.

6. Fartøjer og/eller stativer skal være tydeligt mærket med navn og telefonnummer. Ikke tydeligt mærket fartøj/stativ, vil løbende blive fjernet af
pladsadministrationen evt. for ejers regning, såfremt denne identificeres.

7. Umiddelbart efter søsætning skal stativer, bukke og vogne m.m. anbringes på en hensigtsmæssig måde i den østlige del af pladsen i skellet mod kommunens
plads.

8. Fartøjer kan ikke uden pladsadministrationens tilladelse være opstillet på
vinterpladserne i perioden fra den 15. maj til den 15. september.

9. Fartøjer kan undtagelsesvist og kun efter forudgående aftale med
pladsadministrationen opbevares på pladsen i sommerhalvåret. Ejer kan
pålægges flytning af fartøj til anvist plads af pladsadministrationen. Flytning skal
ske for ejers regning og risiko. Oplæg i længere tid kun efter aftale med
bestyrelsen.

10. Det påhviler ubetinget enhver bådejer at holde rent omkring sit fartøj. Affald skal bortskaffes på miljømæssig forsvarlig vis. Miljøfarligt affald må ikke bortskaffes i de opstillede affaldsstativer. Der henvises til miljøstation ved siden af kiosken på Rantzausminde Havn.

11. Ved maling samt ved rensning og slibning af skibsskrog, herunder bundslibning
og lignende, hvor maling eller glasfiber fjernes, skal pladsen under båden
afdækkes således, at maling og sliberester kan opsamles. Det opsamlede affald
skal bortskaffes. Der henvises til miljøstationen ved siden af kiosken på
Rantzausminde Havn.

12. Slibeudstyr tilsluttet støvsuger kan lånes/lejes via Rantzausminde Bådelaug.

13. Det er ikke tilladt at sprøjtemale på vinterpladserne.

14. El-ledninger må tilsluttes i nødvendigt omfang i forbindelse med opladning af
batterier og nødvendig vedligeholdelse af fartøjet. El-varmeapperater må ikke
permanent tilsluttes elnettet.

15. Master, som anbringes i mastestativ/masteskur, skal som minimum være
afrigget for sallingshorn og skal være mærket med navn og bådpladsnummer.
Ikke afriggede stag, vant, fald og liner skal være surret stramt til masten.

16. Master og andet grej, der opbevares i masteskuret, skal være tydeligt mærket
med ejers navn og telefonnummer.

17. Masteskuret må anvendes til opbevaring af presenninger og andet
overdækningsmateriel i perioden fra d. 15. maj til d. 15. sep. Dette skal være
mærket med navn og telefonnummer. Uden for ovennævnte periode er
masteskuret reserveret til master. Andet grej SKAL være fjernet med mindre
andet er aftalt med pladsadministrationen.

18. Efterkommes et givet påbud ikke, kan pladsadministrationen lade fartøjet flytte for ejers regning og risiko.

19. Fartøjer, master og andre effekter, som opbevares på vinterpladsen eller i
masteskuret, henligger for ejers risiko.

20. Forhold som ikke er reguleret i ovenstående reglement reguleres suverænt af
pladsadministrationen i samarbejde med bestyrelsen.

Bestyrelsen

Svendborg Sunds Sejlklub

Facebook
Kontakt os
Kontakt os

Kontakt os

Email
Bekræft din e-mail adresse